Помагалник по Химия 8-12 клас

Помагалник по Химия 8-12 клас

4,00 лв.

Сравни

Описание на продукта

Помагалник по Химия 8-12 клас

Размер 23,5/16,4
Съдържа:
Неорганична химия.
Градивни частици на веществата (атоми, молекули, йони).
Видове вещества: прости (метали, неметали), сложни (химични съединения).
Валентност: определяне (последователност на действията, пример), валентност на някои химични елементи.
Степен на окисление: правила за определяне.
Химични елементи: с метален, с двойствен, с неметален химичен характер. Киселини (наименование, химична формула, наименование на солите, валентност на киселинната група). Основи. Хидриди. Соли.
Химична връзка: ковалентна (неполярна, полярна), йонна.
Стойности на електроотрицателността на някои елементи.
Йоннообменни реакции. Газове. Начини за изразяване на окислително-редукционни процеси.
Тривиални наименования на вещества.
Разтворимост на някои килесини, основи и соли във вода.
Органична химия.
Въглеводороди. Мастни въглеводороди: наситени (алкани), ненаситени (алкени, алкини). Ароматни въглеводороди.
Азотосъдържащи производни на въглеводородите (амини, аминокиселини, амиди, нитрили).
Кислородосъдържащи произодни на въглеводородите: хидроксилни (алкохоли, феноли), карбонилни (алдехиди, кетони), карбоксилни киселини (мастни, ароматни), естери.

Вид

Продуктът все още не е коментиран.

Бъди първият написал ревю за “Помагалник по Химия 8-12 клас”